Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Maguk is gyártották az árult kábítószert – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott egy 46 és egy 48 éves fér­fi­val szem­ben, akik gyár­tot­ták és jelen­tős mennyi­ség­ben árul­ták a kábí­tó­szert Budapesten. 

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2020 janu­ár­já­tól egé­szen 2021. janu­ár 7-i elfo­gá­su­kig kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek Buda­pest terü­le­tén. A 46 éves férfi hamis ada­tok meg­adá­sá­val kibé­relt egy XI. kerü­le­ti lakást, ahol tár­sá­val a kábí­tó­sze­re­ket tar­tot­ták és azo­kat elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en érté­ke­sí­tet­ték vásár­ló­ik részé­re. Az elkö­ve­tők nem csak árul­ták, hanem elő is állí­tot­ták a kábí­tó­szert, amfe­ta­min­olaj­ból por álla­gú amfe­ta­mint állí­tot­tak elő, majd azt hígít­va árul­ták. A kábítószer-kereskedők az alap­anya­gok egy részét egy Pest vár­me­gyei kon­té­ner­te­lep egy kon­té­ne­ré­ben tárol­ták, amit erre a célra az idő­sebb férfi vett bérbe, hamis ada­tok megadásával.

A fővá­ro­si rend­őrök a fér­fi­ak elfo­gá­sa­kor – a bérelt lakás­ban, kon­té­ner­ben és a vád­lot­tak tar­tóz­ko­dá­si helye­in – amfe­ta­mint, mari­hu­á­nát, továb­bá szá­mos, a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz és ter­jesz­té­sé­hez szük­sé­ges esz­közt – köte­ge­lőt, kony­hai mér­le­ge­ket, lég­zés­vé­dő masz­ko­kat, fólia­he­gesz­tő gépet, keve­rő­tá­la­kat – és az amfe­ta­min elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges alap­anya­go­kat fog­lal­tak le.

A lefog­lalt amfe­ta­min és mari­hu­á­na önma­gá­ban is mint­egy 59-szeres mér­ték­ben halad­ta meg a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A 43 éves férfi a fenti laká­son kívül a saját tar­tóz­ko­dá­si helyé­nek kibér­lé­se­kor is hamis ada­to­kat adott meg, ame­lyek­hez fel­hasz­nált egy hamis román sze­mé­lyi igazolványt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 2 fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, a fia­ta­labb ter­hel­tet – elő­éle­té­re figye­lem­mel – mint több­szö­rös vissza­esőt, vala­mint vele szem­ben közokirat-hamisítás is tár­gya a vád­nak. A főügyész­ség velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyoz a vádiratban.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról és kuta­tás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/droglabort-szamoltak-fel-a-fovarosi-es-a-miskolci