Főoldal » Egyéb kategória » Magukat gázszerelőnek kiadva fosztották ki az idős sértettet

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di nővel szem­ben, aki tár­sa­i­val gáz­ké­szü­lék ellen­őr­zés ürü­gyé­vel terel­te el a sér­tett figyel­mét, aki­től 200.000 forin­tot vit­tek el. 

Az elkö­ve­tő 2018 októ­be­ré­ben, két isme­ret­len tár­sá­val meg­je­lent a sér­tett sze­ge­di laká­sá­nál azért, hogy tőle lop­ja­nak. Egyi­kük gáz­sze­re­lő­ként mutat­ko­zott be, és kérte a 78 éves sér­tet­tet, hogy ellen­őr­zés cél­já­ból enged­je be. A lakás­ban ezután szó­val tar­tot­ta a sér­tet­tet, amíg a vád­lott a tár­sá­val besur­rant, és elvit­ték a sér­tett tás­ká­ját a benne lévő 200.000 forint­tal. A sér­tett­nek gya­nús­sá vált a "gáz­sze­re­lő", segít­sé­gért kiál­tott, de akko­ra a tás­kát már elvit­ték. A vád­lott a tás­kát a tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­já­ra akasz­tot­ta, a kész­pénz nem került elő.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a nőt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész a vád­irat­ban, arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tegyen a bün­te­tés mér­té­ké­re. Az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 1 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint 1 év köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.