Főoldal » Egyéb kategória » Magukból kivetkőzve estek neki a kerékpárosoknak a vádlottak

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három dél-somogyi fia­tal­em­ber­rel szem­ben, akik egy Rinya­új­la­ki ren­dez­vény után ittas álla­pot­ban bán­tal­maz­tak két kerék­pá­rost.

A három vád­lott – akik közül ket­ten több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű­ek – 2018 augusz­tu­sá­ban az éjsza­kai órák­ban ittas álla­pot­ban tar­tot­tak haza­fe­lé egy ren­dez­vény­ről, ami­kor az utcán kia­bál­va meg­ál­lí­tot­tak két kerék­pá­ros fér­fit, aki­ket korább­ról nem ismer­tek. Ekkor ittas­sá­guk­ból eredő agresszi­vi­tá­suk miatt, min­den külö­nö­sebb ok nél­kül az egyik fér­fit - a későb­bi sér­tet­tet - szi­dal­maz­ni kezd­ték, majd a kiala­kult szó­vál­tás során az egyik vád­lott hátul­ról lefog­ta, míg másik két társa test­szer­te ütni-rúgni kezd­te a túl­erő­vel szem­ben véde­kez­ni nem képes fér­fit.

A sér­tett társa nem mert köz­be­avat­koz­ni, ezért inkább tele­fon­hí­vást imi­tál­va úgy tett, mint­ha érte­sí­tet­te volna a rend­őrö­ket, de ez sem ret­ten­tet­te el a vád­lot­ta­kat, és egyi­kük ököl­lel arcon ütöt­te őt is.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyé­nek végül az vetett véget, hogy a közel­ben meg­je­lent egy autó. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, így az egyik bor­dá­ja eltö­rött, míg a másik bán­tal­ma­zott fér­fi­nak sérü­lé­se nem kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön, ille­tő­leg fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát beis­me­ré­sük ese­tén a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben 4 évben, vissza­eső­nek minő­sü­lő tár­sá­val szem­ben 3 év 6 hónap­ban, míg a koráb­ban bün­tet­len har­ma­dik elkö­ve­tő ese­té­ben 2 évben hatá­roz­za meg.