Főoldal » Hírek » Magyar és ukrán embercsempészek letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség - rendőrségi fotókkal

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak, akik két eset­ben össze­sen 34 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ukrán férfi azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­i­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott 2022. május 27. nap­ján 13 óra­kor Rúzsa kül­te­rü­le­tén fel­vett az álta­la veze­tett autó­ba 8 szír állam­pol­gárt. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök iga­zol­tat­ták a fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A két magyar fővá­ros­ban lakó elkö­ve­tő szin­tén azért érke­zett egy kis­busszal Tisza­szi­get­re, hogy a mások által a szerb-magyar hatá­ron átjut­ta­tott ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­péssze­nek az unió belső terü­le­tei felé. A két gya­nú­sí­tott 2022. május 27. nap­ján 14 óra körül fel­vett a kis­busz­ba 26 szír állam­pol­gárt, azon­ban a kiszom­bo­ri határ­ren­dé­szek lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en fel­tar­tóz­tat­ták, majd őri­zet­be vet­ték őket.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­sei nem vég­le­ge­sek, azok­kal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A rend­őr­sé­gi akci­ó­val kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-embercsempeszeket-fogtak-el-csongrad