Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Magyarország Ügyészsége visszautasítja Ihász Sándor Népszavában megjelent állításait – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség a bün­te­tő­ügyek ter­helt­je­i­vel min­den eset­ben a bün­te­tő­el­já­rás kere­tei között érint­ke­zik, és nem az újsá­gok hasáb­ja­in. Ez vonat­ko­zik azok­ra a vád­lot­tak­ra is, akik­nek a bűnös­sé­gét a bíró­ság már első­fo­kon meg­ál­la­pí­tot­ta.

Ihász Sán­dor leve­le, vala­mint a vele meg­je­lent inter­jú önma­gát minő­sí­ti, azok egyet­len állí­tá­sa sem felel meg az objek­tív tények­nek. Erre még – az elfo­gu­lat­lan­nak tel­je­sen nem tekint­he­tő – újság­író kér­dé­se­i­ből is követ­kez­tet­ni lehet.

Egyéb­ként Ihász Sán­dor 2016. már­ci­us 12-én a Pes­ti­Srá­co­kon meg­je­lent inter­jú­já­ban úgy nyi­lat­ko­zott: „Az kizárt, hogy az ügyész­sé­gen bárki úgy dol­goz­zon, hogy ügyek között bár­mi­lyen okból különb­sé­get tegyen.”, illet­ve: „Olyan infor­má­ció hoz­zám soha nem jutott el, hogy bár­mi­lyen ügy­ben presszi­o­nál­ni pró­bál­ták volna az ügyész­sé­get.”

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a cikk­ben talál­ha­tó rágal­ma­kat a leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban vissza­uta­sít­ja.