Főoldal » Archív » Magyarországon kell felelnie tettéért a kollégáját Bulgáriában bántalmazó magyar kamionsofőrnek

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bor­so­di fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott és a sér­tett kami­on­so­fő­rök vol­tak, akik egyik közös útjuk során 2017. novem­ber 27-én, dél­után, Bul­gá­ri­á­ban, egy autós pihe­nő étter­mé­ben tar­tóz­kod­tak. Az ittas vád­lott és a sér­tett az étte­rem­ben szó­vál­tás­ba keve­red­tek, amely során a vád­lott egy­szer arcon ütöt­te a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zott férfi pró­bál­ta elke­rül­ni a továb­bi konf­lik­tust, ezért az étter­met elhagy­ta és a par­ko­ló­ba ment. A vád­lott azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got, követ­te kol­lé­gá­ját, majd a  par­ko­ló­ban több­ször ismét ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki emi­att a föld­re került.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést vala­mint az arcán és a vál­lán zúzó­dá­sos, vér­alá­fu­tás­sal járó nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv jog­ha­tó­ság­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sei sze­rint, a magyar bün­te­tő tör­vényt kell alkal­maz­ni nem csu­pán a bel­föl­dön elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­re, hanem a magyar állam­pol­gár által kül­föl­dön elkö­ve­tett olyan cse­lek­mény­re is, amely a magyar tör­vény sze­rint bűn­cse­lek­mény. A bűn­cse­lek­mény elbí­rá­lá­sá­ra ille­té­kes bíró­sá­got a vád­lott lak­cí­me vagy tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helye hatá­roz­za meg.

A járá­si ügyész­ség a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.