Főoldal » Hírek » Magyarországra behozott cigaretták után elmulasztott jövedéki adót fizetni egy bolgár férfi- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki az ország­ba beho­zott dohány­ter­mé­kek után a jöve­dé­ki adót nem fizet­te meg, amellyel a költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 600.000 Ft-os vagyo­ni hát­rányt okozott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. novem­ber 16-át meg­elő­ző­en Bul­gá­ri­á­ban isme­ret­len sze­mély­től meg­vá­sá­rolt 530 doboz külön­bö­ző típu­sú bol­gár zár­je­gyes ciga­ret­tát, ame­lye­ket a sze­mély­gép­jár­mű gyári reke­sze­i­be és saját cso­mag­ja­i­ba rej­tett el. Ezt köve­tő­en a gép­ko­csi­val Bul­gá­ri­á­ból Magyar­or­szá­gon keresz­tül Fran­cia­or­szág­ba indult, amely útja során az ország­ba Ártán­dnál lépett be. A vád­lott a fenti magyar zár­jegy nél­kü­li dohány­ter­mé­kek Magyar­or­szág­ra tör­té­nő beho­za­ta­la során jöve­dé­ki adó­be­val­lá­si és fize­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem tett ele­get, a jöve­dé­ki adót nem fizet­te meg, így a költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 600.000 Ft vagyo­ni hát­rányt okozott.

A vád­lott 2020. novem­ber 16-án az M7-es autó­pá­lyán haladt, ami­kor a pákoz­di pihe­nő­nél az adó­ha­tó­ság jár­őrei ellen­őr­zés alá von­ták, a vád­lott cse­lek­mé­nyét lelep­lez­ték, az adó- és zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tá­kat lefoglalták.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a lefog­lalt dohány­ter­mé­kek elkob­zá­sát indítványozta.