Főoldal » Hírek » Magyarországra jöttek rabolni a külföldi elkövetők - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség rab­lás minő­sí­tett esete és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat négy kül­föl­di és a tipp­adó magyar férfi ellen.

A vád­irat sze­rint a magyar férfi évek óta sze­ren­cse­já­té­kot ját­szik, emi­att több­ször járt Romá­ni­á­ban is, ahol egy kaszi­nó­ban ismer­ke­dett meg az egyik román elkö­ve­tő­vel. A román férfi kéré­sé­re a magyar állam­pol­gár vád­lott adott tip­pet, ahon­nan a román vád­lot­tak jelen­tős össze­gű kész­pénzt, érték­tár­gyat, illet­ve kábí­tó­szert tud­nak megszerezni.

2020. janu­ár 19-én három román elkö­ve­tő két lopott rend­szá­mú gép­ko­csi­val érke­zett Magyar­or­szág­ra, majd a kora esti órák­ban meg­je­len­tek Deb­re­cen­ben, a sér­tet­tek csa­lá­di házá­nál. Az udvar­ra bemász­tak, a ház ajta­ját befe­szí­tet­ték és bemen­tek a nap­pa­li­ba, ahol vár­ták a sér­tet­tek haza­ér­ke­zé­sét. Miu­tán a tulaj­do­no­sok meg­ér­kez­tek, a vád­lot­tak rájuk ron­tot­tak, gyors kötö­ző­vel meg­kö­töz­ték, és a föld­re fek­tet­ték őket, miköz­ben folya­ma­to­san pénzt köve­tel­tek tőlük, majd átku­tat­ták a házat. Ez idő alatt a sér­tett férfi meg­pró­bál­ta magát kisza­ba­dí­ta­ni, ezen fel­dü­höd­ve az egyik vád­lott a fején és a fel­ső­tes­tén több­ször meg­rúg­ta. A vád­lot­tak talál­tak egy tás­kát, amely­ben több mil­lió forint kész­pénz volt, ezt maguk­kal vit­ték, majd rövid időn belül elhagy­ták Magyarországot.

2020. már­ci­us 4-én három román férfi ismét rabol­ni indult. A Kabán lakó sér­tett házá­nak ajta­ján döröm­böl­tek úgy, hogy rend­őrök­nek adták ki magu­kat, még gáz­ri­asz­tó fegy­ver is volt náluk. A ház­ban lakók a vád­lot­ta­kat been­ged­ték, ekkor az elkö­ve­tők gyors kötö­ző­vel meg­kö­töz­ték, bán­tal­maz­ták őket, és folya­ma­to­san pénzt köve­tel­tek tőlük. Ezután az egyik vád­lott átku­tat­ta a szo­bá­kat és két külön­bö­ző hely­ről össze­sen 115 000 forin­tot vett magá­hoz, majd mind­annyi­an elhagy­ták Magyarországot.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a négy román férfi ellen jelen­tős érték­re, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek, a magyar fér­fi­val szem­ben pedig zsa­ro­lás minő­sí­tett esete miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban a négy román vád­lott­ra fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­su­kat és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott, a magyar vád­lott­ra pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kért.