Főoldal » Archív » Majdnem elütötte az őt megállítani szándékozó rendőröket

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a Győr kör­nyé­kén élő férfi 2016 nya­rán ittas álla­pot­ban vezet­te autó­ját, majd az őt iga­zol­tat­ni szán­dé­ko­zó rend­őrök között – nagy gázt adva – elhaj­tott.

A 37 éves vád­lott aznap alko­holt ivott a tele­pü­lé­sük sport­pá­lyá­ján, majd innen autó­val indult ott­ho­ná­ba.

A tele­pü­lé­sen a jár­őrök lein­tet­ték a vád­lott autó­ját, ő azon­ban nem állt meg. Ehe­lyett gázt adott és autó­já­val – a meg­en­ge­dett­nél nagyobb sebes­ség­gel – az úttes­ten álló 2 rend­őr felé haj­tott. Az ütkö­zést a rend­őrök azzal kerül­ték el, hogy elug­rot­tak a vád­lott jár­mű­ve elől, amely így közöt­tük haj­tott el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat három bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja: ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés­sel, köz­úti veszé­lyez­te­tés­sel és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak­kal. A kiszab­ha­tó bün­te­tés – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel - 7 év 6 hóna­pig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.