Főoldal » Archív » Majdnem halállal végződött a közös italozás – vádemelés - FOTÓKKAL

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy kom­lói férfi ellen, aki barát­ját egy közös ita­lo­zás alkal­má­val leszúrta.

A két férfi bará­ti viszony­ban volt, 2017 máju­sá­ban együtt ita­loz­tak a sér­tett kom­lói lakásában.

Esté­re mind­ket­ten erő­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek, mely­nek során közöt­tük vita ala­kult ki. A vita alkal­má­val egy­más­nak estek, köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egymást.

Egy idő után a sér­tett abba­hagy­ta a vere­ke­dést, újabb fröccsöt töl­tött magá­nak. Ekkor azon­ban a vád­lott egy kést vett magá­hoz, majd „meg­dög­lesz te sze­mét” fel­ki­ál­tás­sal a barát­ját hátba szúrta.

A vád­lott a kést a sér­tett hátá­ból kihúz­ta, majd az ita­lo­zást tovább foly­tat­ta. A men­tő­ket és a rend­őr­sé­get egyik isme­rő­sük hívta ki.

A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el. Éle­tét a szak­sze­rű, idő­ben érke­ző orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A férfi cse­lek­mé­nye az ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.