Főoldal » Hírek » Majdnem halállal végződött az élménylövészet – fotóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­vel szem­ben, aki egy lőté­ren tar­tott élmény­lö­vé­szet során olyan pus­kát adott egy férfi ven­dé­ge kezé­be, amely a kar­ban­tar­tás hiá­nya miatt a lövés pil­la­na­tá­ban a férfi kezé­ben felrobbant. 

A vád­irat sze­rint a férfi egy buda­ör­si lőté­ren volt lövész­ve­ze­tő és gond­nok, fel­ada­tai közé tar­to­zott a lövé­szet­re érke­ző fize­tő ven­dé­gek­nek átadott fegy­ve­rek álla­po­tá­nak felmérése.

2020. május 31-én az elkö­ve­tő élmény­lö­vé­sze­tet tar­tott a buda­ör­si lőté­ren, ahol a sér­tett olyan élmény­lö­vé­sze­ti cso­ma­got vásá­rolt, amely­be töb­bek között bele­tar­to­zott egy Barett Model 99 típu­sú mes­ter­lö­vész pus­ká­val lead­ha­tó két lövés is. A puska töltését-ürítését a lövés­ve­ze­tő­ként jelen­lé­vő vád­lott végez­te. A lövész­ve­ze­tő a fér­fi­nek a lövé­sek­hez egy olyan pus­kát adott át, amely a kenő­anyag hiá­nya és a fel­hal­mo­zó­dott szennye­ző­dés miatt nem műkö­dött meg­fe­le­lő­en. Mind­ez a vád­lott szá­má­ra egy­sze­rű szem­re­vé­te­le­zés­sel is ész­lel­he­tő lett volna, így a tisz­tást a vád­lott még a hasz­ná­lat előtt is elvé­gez­het­te volna.

Ami­kor a máso­dik lövés leadá­sa előtt az elkö­ve­tő a pus­kát csőre töl­töt­te, a puska csö­vé­nek egyik belső alkat­ré­sze eltört. A sér­tett a mes­ter­lö­vész pus­kát ezután úgy vette kézbe, hogy a fegy­ver már nem volt alkal­mas a biz­ton­sá­gos és ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­lat­ra. A puska elsü­té­se­kor, a cső­ben a töl­tény fel­rob­bant, és a fém alkat­rész a váll­tá­masz­ból kitö­rő fém­da­ra­bok­kal együtt a sér­tett mell­ka­sá­ba fúródott.

A férfi a fegy­ver fel­rob­ba­ná­sa miatt élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, a sér­tett halá­la csak a kór­há­zi élet­men­tő műtét­nek köszön­he­tő­en nem követ­ke­zett be. 

Az ügy­ben a Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. 

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés során készültek.