Főoldal » Archív » Majdnem két évig dílerkendtek, mire a rendőrök lecsaptak rájuk

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a két sze­mélyt, akik 2016. és 2017. évek­ben az ille­gá­lis anyag eladá­sá­ból igye­kez­tek megélni.

A két vád­lott, akik alkal­man­ként maguk is fogyasz­tot­ták a kábí­tó­szert, Bara­nya megyé­ben vásá­rol­ták a kan­na­biszt, amit az I. r. vád­lott a laká­sá­ban cso­ma­golt paket­tek­be. Az I. r. vád­lott 2.000.-3.000,- Ft/gramm áron árul­ta az egyéb­ként való­já­ban 0,6-0,7 gramm mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó paket­te­ket az isme­ret­sé­gi köré­ben. Ebben a II. r. vád­lott is részt vett, ő a kábí­tó­szert elvit­te a vevők­höz, az árát pedig átad­ta az I. r. vádlottnak.

A vád­lot­tak leg­alább húsz sze­mély­nek adtak el rend­sze­re­sen kábí­tó­szert, ebből az I. r. vád­lott­nak 659.000,- Ft hasz­na származott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló és elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. r. vád­lot­tal, vala­mint a tár­sá­val szem­ben is vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá az I. r. vád­lot­tal szem­ben az 1 év 2 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, és a vagyon­el­kob­zást 659.000,- Ft erejéig.