Főoldal » Archív » Már a bankkártya adatokkal is nagy kárt lehet okozni

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 28 éves fonyó­di fér­fi­val szem­ben, aki meg­sze­rez­te egy nyug­dí­jas asszony bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it, és azok segít­sé­gé­vel nagyobb össze­gű kész­pénzt utalt át magának.

A vád­lott és a sér­tett egy utcá­ban lak­tak. A sér­tett gyak­ran kérte a vád­lott segít­sé­gét a ház körü­li kisebb mun­kák elvég­zé­sé­hez. Az egyik ilyen alka­lom­mal a vád­lott a mobil­te­le­fon­já­val lefény­ké­pez­te az asszony bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it, és az ahhoz tar­to­zó net­bank szol­gál­ta­tás belé­pé­si kód­ját, majd a net­bank szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­val össze­sen 360.000 forin­tot utalt át a saját bankszámlájára.

A vád­lott a pénz­ből elkezd­te fel­újí­ta­ni a házát. A sér­tett azon­ban hamar rájött a csa­lás­ra, fele­lős­ség­re vonta a vád­lot­tat, és hang­fel­vé­te­len is rög­zí­tet­te, hogy a vád­lott beis­mer­te előt­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben – aki leg­utóbb súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt állt bíró­ság előtt - bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.