Főoldal » Hírek » Már az első szállításnál lebukott a két ukrán embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt két ukrán fér­fi­val szem­ben, akik 2020. novem­ber 23-án a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő beván­dor­ló­kat akar­tak Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de egyi­kü­ket Kis­kun­ha­la­son, tár­sát pedig Kör­mend kör­nyé­kén fog­ták el a rendőrök.

A vád­irat sze­rint a két ukrán fér­fit egy isme­ret­len meg­bí­zó bírta rá arra, hogy a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat fizet­sé­gért Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa­nak. A meg­bí­zó az egyik ukrán fér­fi­nek 800 eurót, míg bűn­tár­sá­nak 100-200 eurót ígért.

A vád­lot­tak egy­más tevé­ke­ny­égé­ről tudva a saját autó­ik­kal 2020. novem­ber 22-én Ukraj­ná­ból Magyar­or­szág­ra utaz­tak, majd Kecs­ke­mé­ten vár­ták meg­bí­zó­juk uta­sí­tá­sát. A „főnök” tele­fo­non meg is küld­te a fel­vé­te­li pont koor­di­ná­tá­it, ami alap­ján a vád­lot­tak 2020. novem­ber 23-án este a szerb-magyar határ­hoz, Mély­kút köze­lé­be hajtottak.

Mind­ket­ten öt-öt szír beván­dor­lót vet­tek fel a gép­ko­csik­ba és elin­dul­tak velük Auszt­ria felé. Egyi­kü­ket a kis­kun­ha­la­si rend­őrök a város bel­te­rü­le­tén elfog­ták a mig­rán­sok­kal együtt, míg a másik ember­csem­pész elju­tott az osztrák-magyar hatá­rig. Itt kiszál­lí­tot­ta a mig­rán­so­kat. Az volt a terv, hogy ő legá­li­san lép oszt­rák terült­re, majd ott ismét fel­ve­szi a határt ille­gá­li­san átlé­pő bevándorlókat.

A bűn­társ lebu­ká­sa miatt azon­ban a vád­lott vissza­in­dult Kecs­ke­mét­re, de a kör­men­di rend­őrök elfog­ták. A bíró­ság mind­két őri­zet­be vett ember­csem­pészt letar­tóz­tat­ta, akik a lebu­kás miatt az ígért fizet­sé­get sem kap­ták meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­lot­tak­kal szem­ben. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a lefog­lalt csem­pész­au­tó­kat és az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált tele­fo­no­kat is koboz­za el a bíró­ság. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.