Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Már tíz gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zá­sá­ban minő­sí­tett vesz­te­ge­tés elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott meg öt újabb sze­mélyt, aki közül ket­ten őri­zet­ben vannak.

Mint ismert, a nyo­mo­zó főügyész­ség teg­nap össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre az ügy­ben, amely­nek kere­té­ben szá­mos hely­szí­nen – köz­tük a Buda­pest Fővá­ros III. Kerü­let Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zat épü­le­té­ben – vég­zett kuta­tást és lefog­la­lást, vala­mint hall­ga­tott ki több sze­mélyt gyanúsítottként.

A teg­nap kihall­ga­tott gya­nú­sí­tot­tak között van az egyik III. kerü­le­ti alpol­gár­mes­ter, vala­mint egy önkor­mány­za­ti cég veze­tő­je, akik jelen­leg őri­zet­ben van­nak, letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sé­re az ügyész­ség indít­ványt tesz.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy férfi – két rek­lám­te­vé­keny­sé­get foly­ta­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je­ként –  cégei fel­hasz­ná­lá­sá­val több mint száz­mil­lió forin­tot fize­tett az alpol­gár­mes­ter­nek azért, hogy hiva­ta­li hely­ze­tét fel­hasz­nál­va köz­ben­jár­jon a rek­lám­be­ren­de­zé­sek fenn­ma­ra­dá­sá­hoz, továb­bi rek­lám­cé­lú hasz­ná­la­tá­hoz illet­ve hasz­no­sí­tá­sá­hoz  szük­sé­ges enge­dé­lyek és hoz­zá­já­ru­lás meg­adá­sa érdekében.

A vesz­te­ge­té­si pénz ere­de­té­nek és cél­já­nak lep­le­zé­se érde­ké­ben a rek­lám­te­vé­keny­sé­get foly­ta­tó cégek ügy­ve­ze­tő­je fik­tív szer­ző­dé­se­ket kötött több, erre a célra lét­re­ho­zott gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal. A cégek a szín­lelt szer­ző­dé­sek­ben írt szol­gál­ta­tást a való­ság­ban nem tel­je­sí­tet­ték, azzal kap­cso­lat­ban nem végez­tek sem­mi­lyen tevé­keny­sé­get, az már a szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se­kor sem állt a felek szándékában.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a most kihall­ga­tott öt sze­méllyel veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­nek gya­nú­ját közöl­te, ame­lyet az alpol­gár­mes­ter tet­tes­ként, a többi gya­nú­sí­tott – akik a stró­man­cé­gek ügy­ve­ze­tői vol­tak – bűn­se­géd­ként köve­tett el.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/ujabb-bunugyi-akcio-az-ugynevezett-obudai-korrupcios-ugyben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmenyek-miatt-negy-szemely-orizetben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ .