Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Maradandó egészségkárosodást okozó állatkínzás Zalabaksán

Egy nő a zala­bak­sai lakó­há­zá­nak az udva­ra mel­let­ti terü­le­ten, a tar­lón tar­tot­ta a több éve tulaj­do­ná­ban álló 3-4 éves, Lady nevű nagy testű, keve­rék kutyá­ját. Az állat a kutya­ház mellé úgy volt lánc­ra kötve, hogy a 8 méter hosszú lán­cot moz­gá­sá­val 80 cm hosszú­sá­gú­ra teker­te fel úgy, hogy azt embe­ri beavat­ko­zás nél­kül nem lehe­tett kibon­ta­ni. A kutya ren­de­zet­len szőr­ze­tű, alul­táp­lált, kóro­san sovány, kb. 20 kg súlyú volt, szőr­ze­té­be és bőré­be bele­nőtt a nya­kán kör­be­te­kert vas­lánc, mire 2015. janu­ár­já­ban az állat­vé­del­mi jár­őr­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai ráta­lál­tak. A kutya állat­or­vo­si vizs­gá­la­ta során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a nyaka sérü­lé­sek­kel teli, a nyaki rész kiter­jed­ten, mint­egy 7-10 cm hosszú­ság­ban sebes volt, a sebbe a vas­lánc bele­nőtt, mely­nek eltá­vo­lí­tá­sa csak műté­ti úton volt lehet­sé­ges. Az álla­tot 2012.- ben oltot­ták utol­já­ra, chip­je sem volt, mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás­nak tekin­ten­dő csök­kent látó­ké­pes­sé­gű­vé vált, ame­lyet a tar­tós, rend­sze­res éhez­te­tés oko­zott. A cse­lek­mény miatt a nő ellen a Lenti Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Lenti Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye