Főoldal » Archív » Maradandó fogyatékosságot eredményezett a figyelmetlen férfi előzése

A Tata­bányai Járási Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki nem győ­ző­dött meg arról, hogy más jármű az elő­zést megkezdte-e, amely miatt a vét­len sofőr­nek csi­go­lya­tö­ré­se keletkezett. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. janu­ár 21. nap­ján, 20 óra­kor Tata­bá­nya irá­nyá­ból Kör­nye felé köz­le­ke­dett a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val, majd a patár­pusz­tai elága­zás­nál az előt­te hala­dó jármű elő­zé­sé­be kez­dett. A vád­lott a manő­ver előtt nem ellen­őriz­te a mögöt­tes for­gal­mat, így nem ész­lel­te, hogy az álta­la veze­tett jármű elő­zé­sé­be kez­dett a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sáv­ban köz­le­ke­dő sértett által veze­tett gép­ko­csi. A vád­lott ezért a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba áttért. 

A sér­tett a sze­mély­gép­ko­csi­ját balra kor­má­nyoz­ta, afelett elvesz­tet­te az ural­mát, és az úttest alatt átve­ze­tett patak part­ol­da­lá­nak ütkö­zött.

A sér­tett a bal­eset során 8 napon túl gyó­gyu­ló csi­go­lya­tö­ré­se­ket szen­vedett, ame­lyek miatt mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­kel­he­tő­en a gerince ter­hel­he­tő­sé­ge csök­kent.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­je.