Főoldal » Hírek » Maradandó fogyatékosságot okozott a zebrán gázoló sofőr - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a Nóg­rád megyei férfi ellen, aki egy téli reg­ge­len Rét­sá­gon a zeb­rán elütött egy gya­lo­gost, aki súlyos, tel­je­sen soha meg nem gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád sze­rint a férfi 2021. janu­ár hó 7-én reg­gel fél 7 körül, még éjsza­kai sötét­ség­ben vezet­te gép­ko­csi­ját Rét­ság köz­pont­já­ban egy gya­log­át­ke­lő­hely felé, jelen­tős jármű- és gya­lo­gos­for­ga­lom mel­lett.

Éjsza­kai műszak után tar­tott haza, és bár az útsza­kaszt jól ismer­te, figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre, hogy a város­köz­pont egyik leg­for­gal­ma­sabb zeb­rá­ján neki jobb­ról már keresz­tül­in­dult egy negy­ve­nes éve­i­ben járó nő.

Féke­zés és elkor­mány­zás nél­kül, kb. 30-35 km/h sebes­ség­gel, a gép­ko­csi jobb első részé­vel elütöt­te a gya­lo­gost, aki az úttest­re zuhan­va dara­bos arc­csont­tö­rést, vala­mint térdkalács-, orsócsont- és sing­csont­tö­rést szen­ve­dett, vég­tag­sé­rü­lé­se­i­vel kap­cso­lat­ban mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki nála.

A bal­eset oka az volt, hogy hogy a gép­ko­csi veze­tő­je a zeb­rán átha­la­dó gya­lo­gos­nak nem adott elsőbb­sé­get, hol­ott azt a helyet, ahol a gya­lo­go­sok­nak elsőbb­sé­ge van, jár­mű­vel csak foko­zott óva­tos­ság­gal és mér­sé­kelt sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni úgy, hogy a veze­tő elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek – a szük­ség­hez képest meg­ál­lás­sal is – ele­get tud­jon tenni.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a jár­mű­ve­ze­tő ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 165.460 Ft bűn­ügyi költ­ség vád­lott által tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

Fotó az elütés helyéről