Főoldal » Hírek » Maradandó sérülést okozott a lábfejbe vágott kés - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 79 éves kapos­vá­ri asszonnyal szem­ben, aki 56 évi házas­ság után kés­sel sebe­sí­tet­te meg férjét.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott és férje kap­cso­la­ta hosszú együtt­élé­sük elle­né­re az utób­bi idő­ben megromlott.

A házas­pár között 2020 júli­u­sá­ban ismét szó­vál­tás ala­kult ki, mely­nek során a dühös asszony az ere­de­ti­leg nem bán­tal­ma­zás cél­já­ból magá­nál tar­tott, 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú éles kést az ágyon fekvő sér­tett jobb láb­fe­jé­be vágta.

Az erő­sen vérző sebet elő­ször maga a vád­lott kötöt­te be, de mivel a vér­zés nem csil­la­po­dott, ezért men­tőt hívtak.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett egyik ujjá­nak feszí­tő ina is sérült, ami mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyógyult.

A képet a kapos­vá­ri rend­őrök a szem­le során készítették.