Főoldal » Hírek » Március 15 - 2024

Mit kívánt a magyar nemzet?

Fel­la­poz­va archív for­rá­so­kat, a Pesti Napló 1848. már­ci­us 16-i szá­má­ból meg is kap­hat­juk a választ. A lap hír­össze­fog­la­ló­ban szá­molt be az ese­mé­nyek­ről, ame­lyet „Fővá­ro­si ujdon­sá­gok.” cím alatt jegyeztek.

Kide­rül ebből, hogy már­ci­us 15-én reg­gel, „10-edfél óra­kor” már for­ron­gott a pesti ifjú­ság Lan­derer és Hec­ke­nast nyom­dá­ja előtt, köve­tel­ve a 12 pont és Pető­fi köl­te­mé­nye kinyom­ta­tá­sát. „A nyom­da tulaj­do­no­sai pedig enged­tek e’kivánatnak.” A szer­kesz­tő meg­em­lí­ti, hogy a „nyom­tat­vá­nyok ide­gen ajku pol­gár­tár­sa­ink irán­ti tekin­tet­ből néme­tül is elké­szül­tek”, majd öröm­mel zárja sora­it azon ténnyel, hogy „a cso­por­to­za­tot leg­ki­sebb ren­det­len­ség sem zava­rá meg”.