Főoldal » Archív » Marihuána-ültetvény lopott árammal

A Pest Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat négy fér­fi­val szem­ben, akik Veres­egy­há­zán lopott áram­mal marihuána-ültetvényeiket működ­tet­tek.

A bűn­ügy négy vád­lott­ja 2014-ben elha­tá­roz­ta, hogy úgy keres­nek pénzt, hogy nagy tétel­ben mari­hu­á­nát ter­mesz­te­nek, majd a növé­nyek­ből kinyert kábí­tó­szert érté­ke­sí­tik.

Veres­egy­há­zán két csa­lá­di házat vásá­rol­tak. A háza­kat tel­jes egé­szé­ben marihuána-termesztésre ala­kí­tot­ták át. Besze­rel­ték az ehhez szük­sé­ges világító- és szel­lő­ző­rend­szert, majd hoz­zá­lát­tak a kan­na­bisz növé­nyek ter­mesz­té­sé­hez. Mind­két ingat­la­non egye­ző módon, azo­nos tech­ni­kai kiala­kí­tás mel­lett, ugyan­olyan táp­ol­dat soro­za­to­kat, tenyész­föl­det hasz­nál­tak.

A fel­ada­to­kat meg­osz­tot­ták egy­más között: egyi­kük - az irányító- intéz­te a leszü­re­telt kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sét és ő osz­tot­ta ki a mun­ká­ért járó pénzt a tár­sa­i­nak. Társa, mint bizal­mi ember a munkát szer­vez­te és a növé­nyek gon­do­zá­sá­ba is bekap­cso­ló­dott. A továb­bi két férfi fel­ada­ta a növé­nyek locso­lá­sá­val, ápo­lá­sá­val kap­cso­la­tos min­den­na­pi munka volt.  

Ami­kor a rend­őrök 2016 feb­ru­ár­já­ban ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a csa­lá­di házak­ban, mint­egy 2000 tő kan­na­biszt talál­tak és fog­lal­tak le. 

A mari­hu­á­na ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges ára­mot a vád­lot­tak ille­gá­li­san, méret­le­nül véte­lez­ték. Az áram­szol­gál­ta­tó­nak 2,5 mil­lió forint érték­ben okoz­tak kárt.

A Pest Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és lopás bűntettével vádol­ja a vád­lot­ta­kat, akik elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lá­so­kat.