Főoldal » Archív » Marihuána ültetvény Óbudán - vádemelés - VIDEÓVAL

A 26 éves férfi elfo­gá­sa­kor buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén több mint 100 tő kan­na­bisz növényt talál­tak a nyomozók. 

A vád­irat sze­rint a férfi a 2016. szep­tem­ber 14-én tör­tént elfo­gá­sát meg­elő­ző idő­szak­ban egy III. kerü­le­ti, erdős terü­le­ten lévő ingat­la­non hozta létre a mari­hu­á­na ültetvényt.

A nyo­mo­zók a ház­ku­ta­tás során csak­nem 90 tő nevelt, illet­ve több mint 20 darab már szá­rí­tott álla­pot­ban lévő kan­na­bisz növény­egye­det talál­tak, és azo­kat lefoglalták.

A lefog­lalt növény­egye­dek kábí­tó­szer­nek, a tőszám alap­ján az összes lefog­lalt mennyi­ség pedig jelen­tős­nek minősül.

A vád­lott az álta­la elő­ál­lí­tott mari­hu­á­ná­ból a vád sze­rint maga is fogyasztott.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/obudai-erdos-teruleten-talaltak-109-to-marihuanat