Főoldal » Hírek » Marihuánával kereskedtek a gyerekkori barátok - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal 29 éves nagy­atá­di fér­fi­val és 30 éves tár­sá­val szem­ben, akik mari­hu­á­ná­val keres­ked­tek Nagy­atád és Kapos­vár térségében. 

A 29 éves nagy­atá­di férfi 2020 év őszén kez­dett el kábí­tó­szer­rel keres­ked­ni. A vásár­lói között volt a vele gye­rek­ko­ruk óta bará­ti viszony­ban lévő 30 éves vád­lott is, aki azért vett rend­sze­re­sen nagyobb mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát, hogy azzal maga is keres­ked­jen. A fia­ta­labb férfi emel­lett a lakó­há­zá­nak galé­ri­á­vá ala­kí­tott pad­lá­sán virág­cse­re­pek­ben, egy e célra kiala­kí­tott gyöngy­vá­szon sátor­ban ter­mesz­tet­te is a kan­na­biszt úgy, hogy a növe­ke­dés­hez szük­sé­ges körül­mé­nye­ket mes­ter­sé­ges fénnyel, illet­ve szel­lő­ző­rend­szer­rel biztosította.

Az idő­sebb a vád­lott a fogyasz­tó­i­val tele­fo­non vagy sze­mé­lye­sen tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, akik­nek a meg­ren­delt kábí­tó­szert előre egyez­te­tett hely­szí­nen, kipor­ci­óz­va adta át, és ennek során elő­for­dult olyan is, hogy az egyik fogyasz­tó­já­nak egy okta­tá­si intéz­mény par­ko­ló­já­ban érté­ke­sí­tet­te a marihuánát.

A vád­lot­ta­kon a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói végül 2020 decem­be­ré­ben ütöt­tek rajta, a fia­ta­labb vád­lott­nál ekkor kábítószer-kereskedelemhez és ter­mesz­tés­hez hasz­ná­la­tos anya­go­kat, vala­mint öt tő kan­na­bisz növényt, míg társa gép­ko­csi­já­ban több mint 40 gramm kábí­tó­szert fog­lal­tak le. A két férfi a kábítószer-kereskedéssel 900.000 forin­tot meg­ha­la­dó jöve­de­lem­re tett szert.

A vád­lot­tak a nyo­mo­zás jelen­tős részé­ben letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak. Az ügyész­ség a két férfi mel­lett vádat emelt egy fogyasz­tó ellen is, aki a fia­ta­labb vád­lot­tól vásá­rolt rend­sze­re­sen kábítószert.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a két kábí­tó­szer keres­ke­dő vád­lot­tal szem­ben – akik jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll­nak – fegy­ház­bün­te­tés, míg a fogyasz­tó­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotók a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság kuta­tá­sa és lefog­la­lá­sa során készültek.