Főoldal » Archív » Márkás órát loptak a tolvajok

A Tatai Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot három fér­fi­val szem­ben, akik egy csa­lá­di ház­ból nagy érté­kű órát tulaj­do­ní­tot­tak el, azon­ban a lopást a ház biz­ton­sá­gi rend­sze­re rög­zí­tet­te. 

A fér­fi­ak 2018. már­ci­us 11-re vir­ra­dó éjjel, egy szo­mó­di csa­lá­di ház udva­rá­ra a kerí­té­sen átmász­va bemen­tek. Az első­ren­dű vád­lott csa­var­hú­zó­val a ház egyik bukó­ra nyi­tott abla­kát kife­szí­tet­te, miköz­ben a másod­ren­dű vád­lott a falra sze­relt riasz­tót letép­te. Ezután a másod­ren­dű vád­lott a kife­szí­tett abla­kon át bemá­szott a lakás­ba, és a belül­ről kinyi­tott terasz­aj­tón át a tár­sa­it been­ged­te. A vád­lot­tak a lakás min­den helyi­sé­gét átku­tat­ták, amely köz­ben a biz­ton­sá­gi rend­szer érte­sí­tést kül­dött az ott­ho­ná­ban nem tar­tóz­ko­dó sér­tett­nek, aki a rend­őr­ség­re beje­len­tést tett.

Az elkö­ve­tők egy darab, 3.747.958 forint érté­kű órát tulaj­do­ní­tot­tak el, de a kuta­tás köz­ben a rend­őrök a hely­szín­re érkez­tek, ezért a betö­rők elmenekültek.

A nyo­mo­zó ható­ság a biz­ton­sá­gi kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján azo­no­sí­tot­ta az elkö­ve­tő­ket, 2018. már­ci­us 13. nap­ján az első­ren­dű vád­lot­tat már el is fogta.

Az órát az első­ren­dű vád­lott az ácsi laká­sa udva­rán rej­tet­te el, majd a ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság­nak átad­ta, így a lopás­sal oko­zott kár megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő első­ren­dű és har­mad­ren­dű vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re, és a köz­ügyek­től eltil­tás­ra, az ugyan­csak bün­te­tett elő­éle­tű másod­ren­dű vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és a köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.