Főoldal » Hírek » Más autóján, fadarabbal vezette le dühét a püspökladányi férfi – rendőrségi FOTÓKKAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy vesze­ke­dés után szer­szám­nyél­lel meg­ron­gált egy autót.

A vád­lott 2020. augusz­tus 09-én 20 óra körül Püs­pök­la­dány­ban a háza előtt, az utcán össze­ve­szett élet­tár­sá­val. A dühös férfi ezután oda­lé­pett az élet­tár­sa által hasz­nált, isme­rő­sé­től köl­csön­ka­pott autó­hoz, és mér­gé­ben lesza­kí­tot­ta a hátsó rend­szám­táb­la tar­tót a rend­szám­mal együtt, majd a kapu­ból magá­hoz vett több mint 70 cm hosszú­sá­gú fa szer­szám­nyél­lel betör­te a jármű hátsó lám­pa­bú­rá­it és az első szél­vé­dő­re is ráütött, ami megrepedt.

A férfi cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen 31.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, amit később meg­té­rí­tett az autó tulajdonosának.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a kör­nyé­ken tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, továb­bá az esz­kö­zül hasz­nált szer­szám­nye­let koboz­za el.

A Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a meg­ron­gált jár­mű­ről készült fel­vé­te­lek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.