Főoldal » Archív » Más autójával kocsikázott a fiatalkorú

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 17 éves géd­er­la­ki fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki idén ápri­lis 14-ére vir­ra­dó­ra elkö­tött egy duna­pa­ta­ji ház előtt par­ko­ló autót, majd addig kocsi­ká­zott vele az 51-es számú főúton, míg a kocsi le nem állt.

A 17 éves géd­er­la­ki fia­tal­ko­rú idén ápri­lis 14-ére vir­ra­dó éjsza­ka egy duna­pa­ta­ji ház előtt lezá­rat­la­nul par­ko­ló gép­ko­csi­val a tulaj­do­nos tudta és bele­egye­zé­se nél­kül elhaj­tott. Tet­tét meg­könnyí­tet­te, hogy a tulaj­do­nos az indí­tó­kul­csot éjsza­ká­ra az autó­ban hagy­ta. A fia­tal­ko­rú az 51-es számú főúton addig kocsi­ká­zott, míg az autó le nem állt. Ekkor a jár­mű­vet az úton hagy­ta, így azt később meg­ta­lál­ták és a sér­tett visszakapta.

Nem ez volt az első pró­bál­ko­zá­sa a fia­tal­ko­rú­nak, mert nem sok­kal koráb­ban, tavaly kará­csony­kor egy géd­er­la­ki ház udva­rán álló jár­mű­vet is el akart vinni azért, hogy azt jog­ta­la­nul hasz­nál­ja. Akkor ez nem sike­rült neki, mert ugyan néhány métert tolta az autót, végül azon­ban nem sike­rült bein­dí­ta­nia. Ekkor oda­ment a ház­hoz, a bejá­ra­ti ajtó üve­gét betör­ve bement, és ello­pott 25 ezer forint kész­pénzt. Az ajtó ron­gá­lá­sá­val továb­bi 15 ezer forint kára kelet­ke­zett a ház tulaj­do­no­sá­nak, aki az eljá­rás során kérte annak megtérítését.

A sza­bad­lá­bon lévő fia­tal­ko­rú koráb­ban két alka­lom­mal állt bíró­ság előtt. Őt most az ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, továb­bá annak kísér­le­tén kívül lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja és vele szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.