Főoldal » Archív » más egészségkártyájával élt vissza a gyógyszertári asszisztens - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, nagyobb kárt okozó infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy gyógy­szer­tá­ri asszisz­tens ellen, aki egy vásár­ló elha­gyott egész­ség­pénz­tá­ri kár­tyá­já­val élt vissza.

A vád­lott egy pécsi gyógy­szer­tár­ban dol­go­zott szakasszisztensként.

A sér­tett egész­ség­pénz­tá­ri tag volt, mely­hez kap­cso­ló­dó­an saját maga és fele­sé­ge is ren­del­ke­zett egy-egy egészségkártyával.

2014. nya­rán a sér­tett fele­sé­ge vásár­lá­sa során hasz­nál­ta a nevé­re szóló egész­ség­kár­tyát abban a gyógy­szer­tár­ban, ahol a vád­lott dolgozott.

A hasz­ná­lat során a pati­ká­ban felej­tet­te a férje kár­tyá­ját, melyet a vád­lott meg­ta­lált és azt eltette.

Ezt köve­tő­en a gyógy­szer­tá­ri asszisz­tens 2014. augusz­tu­sa és 2016. máju­sa között össze­sen 211 alka­lom­mal hasz­nál­ta jog­ta­la­nul a kár­tyát úgy, hogy rész­ben a saját és csa­lád­ja recept­je­it vál­tot­ta ki, azok ellen­ér­té­két a kár­tyá­val kifi­zet­te, rész­ben pedig a pati­ká­ban vásár­ló sze­mé­lyek által kivál­tott gyógy­sze­rek és egyéb pati­kai ter­mé­kek vétel­árá­nak kiegyen­lí­té­se­kor a pénzt a vevők­től átvet­te, majd a sér­tett egész­ség­kár­tyá­ját fel­hasz­nál­va az össze­get a kár­tyá­ról levon­va kifi­zet­te. Ezen idő­szak alatt a vád­lott az egész­ség­kár­tya jog­ta­lan fel­hasz­ná­lá­sá­val több mint 1 mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely nem térült meg.

A sér­tett házas­pár ezen idő­szak alatt kül­föl­dön élt, rit­kán tért vissza Magyar­or­szág­ra, így nem ész­lel­ték a kár­tya jogo­su­lat­lan használatát.

A vád­lott cse­lek­mé­nye az üzlet­sze­rű­en nagyobb kárt okozó infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.