Főoldal » Hírek » Más netbankjának belépési adatait felhasználva csalt egy férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csa­lás bűn­tet­te és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő más sze­mé­lyes ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val előbb meg­sze­rez­te a sér­tett net­bank­já­nak belé­pé­si ada­ta­it, majd a bank­szám­lá­ról a saját bank­szám­lá­já­ra utalt közel három­száz­ezer forintot. 

A vád­irat sze­rint a férfi isme­ret­len körül­mé­nyek között meg­sze­rez­te a bank által a komá­ro­mi sér­tett részé­re levél­ben kül­dött pénz­in­té­ze­ti tájé­koz­ta­tást, mely­ből meg­is­mer­te a sér­tett sze­mé­lyes adatait.

Az elkö­ve­tő 2019. szep­tem­ber 11-én, tele­fo­non fel­hív­ta a bank tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tát. A férfi az azo­no­sí­tás során az ügy­in­té­ző részé­re a sér­tett nevét, szü­le­té­si helyét és ide­jét, édes­any­ja leány­ko­ri nevét, lak­cí­mét és tele­fon­szá­mát adta meg annak érde­ké­ben, hogy a sér­tett net­bank­já­hoz szük­sé­ges hoz­zá­fé­ré­si ada­to­kat megszerezze.

A férfi a bank ügy­in­té­ző­jé­től a sér­tett hitelkártya-szerződéséhez tar­to­zó net­ban­kos hoz­zá­fé­rés­hez szük­sé­ges elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si cím meg­vál­toz­ta­tá­sát kérte, az álta­la lét­re­ho­zott email címet megadva.

Az elkö­ve­tő a módo­sí­tást köve­tő­en az álta­la meg­adott email cím­mel és a pénz­in­té­zet által ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott belé­pé­si kód­dal a net­bank­ba jogo­su­lat­la­nul belé­pett. A férfi 2019. szep­tem­ber 12-én 270.000, forin­tot, majd 6.000 forin­tot, 2019. szep­tem­ber 13-án 4.000 forin­tot utalt át a bankszámlájára.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és 280.000 forint össze­gű vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.