Főoldal » Archív » Más nevére szóló irattal akart tovább utaztatni egy iraki nő egy kiskorút – 3 napon belül ítélet gyorsított eljárásban embercsempészés miatt

A vád­lot­tat a repü­lő­té­ren érték tet­ten, a vele lévő kis­ko­rút Német­or­szág­ba akar­ta vinni, más gyer­mek nevé­re szóló útle­vél­lel; a kerü­le­ti ügyész­ég vádja alap­ján a bíró­ság – nem jog­erő­sen – elítél­te.

A vád sze­rint egy iraki állam­pol­gár, egy 52 éves nő, aki Bel­gi­um­ban mene­kült stá­tuszt kapott 2019. júni­us 15-én, a dél­utá­ni órák­ban érke­zett a Buda­pest XVIII. kerü­let, Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér­re Athén­ból, egy kis­ko­rú­val. Ami­kor rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták őket, a ter­helt a kis­ko­rú iga­zo­lá­sá­ra átadott egy belga útle­ve­let, ame­lyet egy másik kis­ko­rú nevé­re állí­tot­tak ki. A ter­helt célja az volt, hogy a kis­ko­rút Német­or­szág­ba viszi. A rend­őr­ség a nőt őri­zet­be vette.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – három napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A vád alap­ján a bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki, és 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, ame­lyet a bíró­ság eluta­sí­tott.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­lés érde­ké­ben fel­leb­be­zett.