Főoldal » Hírek » Másfél év szabadságvesztés vár a salgótarjáni belvárosban garázdálkodó férfira - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban köve­tett el több­ször is garázdaságot.

A vád sze­rint a férfi 2022. már­ci­us első nap­ja­i­ban egy áru­ház­lánc több sal­gó­tar­já­ni bolt­já­ból lopott. A ked­ven­ce a whis­ky és a bon­bo­nok vol­tak, ami­ket a ruhá­za­tá­ba rej­tett, majd fize­tés nél­kül távo­zott, össze­sen több mint 40.000 forint kárt okoz­va. Már­ci­us 7-én egy másik üzlet­ben is sze­ren­csét pró­bált, ahon­nan mint­egy 25.000 forint érték­ben akart lopni, de a bolt biz­ton­sá­gi őre tet­ten érte és fel­tar­tóz­tat­ta, így a kár megtérült.

A férfi 2022. május 18-án, reg­gel a város főté­ren lévő busz­meg­ál­ló­ban bele­kö­tött egy nőbe, az arcá­hoz tette az öklét és azzal fenye­get­te meg, hogy eltö­ri az állát, az emi­att őt szá­mon kérő fér­fit pedig bán­tal­maz­ta is, két­szer felé rúgott, a máso­dik rúgá­sa a férfi bal comb­ját elta­lál­ta. 2022. május 29-én a férfi meg­lát­ta az any­ját egy fér­fi­val, akit várat­la­nul, hátul­ról a bal fülén meg­ütött. Az anyja közé­jük állt, a fiú eköz­ben azt kia­bál­ta a fülén meg­sé­rült fér­fi­nek, hogy "Kutya vagy!" , "Meg­öl­lek!".

Júni­us 3-án késő este a vád­lott egy nőt táma­dott meg a bel­vá­ros­ban. Hátul­ról a bal kezét meg­fog­ta, össze­fog­ta a két kezét, a haját három alka­lom­mal meg­rán­gat­ta, ami­től a feje hátra rán­dult, 8 napon belü­li sérü­lést okozó módon. A nő a fáj­da­lom­tól fel­si­kol­tott, mire a férfi elen­ged­te őt és távo­zott a helyszínről.

A férfi júni­us 14-én, este, az autó­busz pálya­ud­va­ron egy vára­ko­zót min­den előz­mény nél­kül két kéz­zel tenyér­rel mell­ka­son ütött, aki el is esett. A vád­lott ezután tovább ran­da­lí­ro­zott, a város­köz­pon­ti áru­ház előt­ti utca­sza­ka­szon a járó­ke­lők­nek obsz­cén jele­ket muto­ga­tott, köz­ben trá­gár sza­va­kat ordí­tott. A férfi átsza­ladt a főtér­re, ahol egy kutyá­ját sétál­ta­tó járó­ke­lőt két kéz­zel nagy erő­vel meg­ta­szí­tott, ami­től az a jár­dá­ra esett, meg­üt­ve a csí­pő­jét és a könyö­két.  A férfi még ekkor sem nyu­go­dott meg, vissza­ment a busz­pá­lya­ud­var­ra, ahol szin­tén min­den előz­mény nél­kül ököl­lel, nagy erő­vel az arcán meg­ütött egy nőt, aki nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A cse­lek­mé­nyei miatt ekkor letar­tóz­ta­tás­ba kerü­lő férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség most nyúj­tot­ta be vád­ira­tát a két lopás, négy garáz­da­ság és a két könnyű testi sér­tés miatt.

Az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és a ter­helt köz­ügyek­től való eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy tel­jes körű beis­me­rő val­lo­más ese­tén az elő­ké­szí­tő ülé­sen 1 év 6 hó fog­ház­bün­te­tést, illet­ve 2 év köz­ügyek­től eltil­tást tart tudo­má­sul vehetőnek.