Főoldal » Hírek » Másfél évig tartottak fogva egy idős asszonyt egy fűtetlen bódéban - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és fele­sé­gé­vel szem­ben, akik a vád sze­rint más­fél évig tar­tot­tak bezár­va egy idős asszonyt Sió­fok közelében.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak – akik közül a fér­fit koráb­ban már kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt is elítél­ték - évek­kel ezelőtt a bizal­má­ba fér­kőz­tek a Sió­fo­kon élő, 71 éves, fran­cia állam­pol­gár­sá­gú sér­tett­nek, aki idő­vel elkez­dett érzel­mi­leg kötőd­ni a vád­lot­tak­hoz, aki­ket a csa­lád­já­nak tekin­tett. A vád­lot­tak ezt kihasz­nál­va előbb beköl­töz­tek az asszony laká­sá­ba, majd rávet­ték arra, hogy haszon­él­ve­ze­ti jogá­nak fenn­tar­tá­sa mel­lett az ingat­lant aján­dé­koz­za oda a vád­lot­tak kis­ko­rú gyermekének.

A vád­lot­tak 2017-ben a lakás fel­újí­tá­sá­ra hivat­koz­va a sér­tet­tet átköl­töz­tet­ték egy sió­fok kör­nyé­ki ingat­lan­ba, ahol azon­ban az idős asszony konf­lik­tus­ba került a vele együtt lakó fér­fi­val. A vád­lot­tak  ezért 2018 ele­jén a sér­tet­tet a kéré­se elle­né­re sem enged­ték vissza a sió­fo­ki lakás­ba, helyet­te egy zárt­ker­ti ingat­lan­ra szál­lí­tot­ták, ahol egy 6 m2-es, koráb­ban disz­nó­ól­ként, illet­ve szer­szá­mos kam­ra­ként hasz­nált bódé­ba zár­ták, amely kívül­ről rácsok­kal volt felszerelve.

A vád­lot­tak a szi­ge­te­lés nél­kü­li épít­mény­ben ágyat, asz­talt, éjje­li lám­pát és rádi­ót biz­to­sí­tot­tak a sér­tett­nek, aki­nek azon­ban fűté­si, tisz­tál­ko­dá­si, mosá­si, illet­ve taka­rí­tá­si lehe­tő­sé­ge nem volt. A vád­lot­tak napon­ta egy­szer meg­je­len­tek az ingat­la­non, ahová ételt, vizet és alko­holt vit­tek a sér­tett­nek, aki­nek alkal­man­ként lehe­tő­vé tet­ték, hogy fel­ügye­let mel­lett sétál­has­son a terü­le­ten. A sér­tett, mivel hely­ze­tét kilá­tás­ta­lan­nak ítél­te meg, ezért nem pró­bált meg­szök­ni, viszont ami­kor a vád­lot­tak távol vol­tak, több­ször is német nyel­ven pró­bált segít­sé­get kérni, de a terü­let lakat­lan­sá­ga miatt ezt nem hal­lot­ta senki.

2018 már­ci­u­sá­ban a sér­tett távol­lé­te fel­tűnt a sió­fo­ki szom­szé­da­i­nak, ezért a rend­őrök is keres­ni kezd­ték őt, ami­ről a vád­lot­tak is tudo­mást sze­rez­tek, ezért az asszonyt Sió­fok­ra szál­lí­tot­ták, majd beje­len­tést tet­tek arról, hogy haza­ér­ke­zett. Miu­tán a rend­őri ellen­őr­zés ezt iga­zol­va látta, a vád­lot­tak vissza­szál­lí­tot­ták a sér­tet­tet a zárt­ker­ti ingatlanra.

A sió­fo­ki rend­őrök végül 2019 szep­tem­be­ré­ben egy beje­len­tés alap­ján meg­je­len­tek a vád­lot­tak zárt­ker­ti ingat­la­nán, ahol fel­fi­gyel­tek az elha­ló han­gon segít­sé­get kérő idős sér­tett­re, akit kiszabadítottak.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben egy­aránt 4 év 6 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az eset­re, ha a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sek vég­re­haj­tá­sát is.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.