Főoldal » Archív » Másfél millió forintot csalt ki egy „unokázó” csaló Nagykátán

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy 88 éves nagy­ká­tai asszony­tól más­fél mil­lió forin­tot csalt ki azzal ürüggyel, hogy a roko­na bal­ese­tet szen­ve­dett, segít­ség­re szo­rul, és azon­nal pénz­re van szüksége.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy Heves megyei férfi két tár­sá­val 2019. május 3-én késő dél­után érke­zett Nagy­kát­ára. Ott tele­fo­non fel­hí­vott egy 88 éves asszonyt, a bűn­ügy sér­tett­jét. A tele­fon­ban azt mond­ta az idős asszony­nak, hogy a test­vé­ré­nek gyer­me­ke bal­ese­tet szen­ve­dett, azon­nal pénz­re van szük­sé­ge, nézze meg a sér­tett, hogy mennyi pénze van ott­hon, s azt adja át annak a sze­mély­nek, aki hama­ro­san a laká­sá­hoz megy. Az idős sér­tett elhit­te a tör­té­ne­tet, más­fél mil­lió forin­tot egy borí­ték­ba tett, majd a pénzt a ház­hoz érke­ző elkö­ve­tő­nek átadta.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Nagy­ká­tai Rend­őr­ka­pi­tány­ság, a Mono­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság, a Váci Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói per­cek alatt elfog­ták a gya­nú­sí­tot­tat. A gép­ko­csi­já­ban meg­ta­lál­ták a sér­tet­től kicsalt pénzt.

A bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll. Az idős­ko­rú­ak sérel­mé­re ezzel a mód­szer­rel elkö­ve­tett csa­lás rend­kí­vül elsza­po­ro­dott bűn­cse­lek­mény. Okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy a férfi sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Mind­ez kizá­ró­lag a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A nyo­mo­zá­si bíró egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, és elren­del­te a kényszerintézkedést.