Főoldal » Hírek » Másodfokon a járművezetéstől is eltiltották a zebrán gázoló sofőrt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés ered­mé­nye­ként súlyo­sabb íté­let szü­le­tett egy pász­tói gép­ko­csi­ve­ze­tő ügyé­ben, aki 2020 decem­be­ré­ben egy gyalogos-átkelőhelyen gázolt el egy sza­bá­lyo­san átha­la­dó férfit.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2020. decem­ber 9.-én este, Pász­tó lakott terü­le­tén a látá­si viszo­nyok kor­lá­to­zott­sá­ga és a ked­ve­zőt­len idő­já­rá­si körül­mé­nyek elle­né­re figyel­met­le­nül köze­lí­tett meg egy kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet, ezért nem ész­lel­te, hogy azon egy férfi haladt át, így 40-50 km/h-s sebes­ség­gel elütöt­te őt. A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben súlyos kopo­nya­csont­tö­rést és agyi vér­zé­ses sérü­lést szenvedett.

A gép­ko­csi­ve­ze­tő­vel szem­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság köz­úti bal­eset oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt 300.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. 

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség az íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be, indít­vá­nyoz­va, hogy mivel a vád­lott a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt oko­zott bal­ese­tet, a másod­fo­kú bíró­ság a pénz­bün­te­tés mel­lett tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, hang­sú­lyoz­va, hogy a gya­lo­go­sok a köz­le­ke­dés leg­véd­te­le­nebb sze­rep­lői közé tar­toz­nak, ezért a kije­lölt gya­lo­gos­át­ke­lő­he­lyet nem a kellő körül­te­kin­tés­sel meg­kö­ze­lí­tő jár­mű­ve­ze­tők a zeb­rán átha­la­dók éle­tét vagy testi épsé­gét min­dig poten­ci­á­li­san veszé­lyez­te­tik, ezért ha ott bal­ese­tet okoz­nak, indo­kolt a jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltásuk.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, ezért a pénz­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sa mel­lett egy év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást is kisza­bott a figyel­met­len sofőr­rel szem­ben. Az íté­let jogerős.