Főoldal » Hírek » Másodfokon folytatódik a büntetőeljárás a nevelt lányával szemben szexuális erőszakot elkövető vádlott ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va továb­bi bizo­nyí­tást indít­vá­nyoz a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak a zalai fér­fi­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki volt élet­tár­sa kis­ko­rú gyer­me­két sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re kényszerítette.

A 33 éves férfi 2017. janu­ár­já­tól 2018. feb­ru­ár­já­ig élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tett édes­any­já­val. Az élet­tár­sak közö­sen nevel­ték a nő koráb­bi házas­sá­gá­ból szár­ma­zó két kis­ko­rú gyer­me­ket, egy 8 éves kis­lányt és egy 5 éves kisfiút.

A pár kap­cso­la­ta egy év múl­tán meg­rom­lott, mivel a vád­lott nem dol­go­zott, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott. 2017. végé­től a vád­lott több alka­lom­mal, ami­kor egye­dül vigyá­zott a gye­re­kek­re, nevelt lányá­hoz – a sér­tett til­ta­ko­zá­sa elle­né­re - sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal, erő­sza­ko­san köze­le­dett. A sér­tet­tet azzal fenye­get­te, hogy szü­le­it bán­tal­maz­ni fogja, ezért a kis­lány tűrte neve­lő­ap­ja cse­lek­mé­nye­it. Édes­any­já­nak csak a vád­lott vég­le­ges elköl­tö­zé­sét köve­tő­en merte elme­sél­ni a történteket.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat mint külö­nös vissza­esőt foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás iránt ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban a fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sa mel­lett – a bűn­cse­lek­mény rész­cse­lek­mé­nyei elkö­ve­té­si ide­jé­nek pon­to­sabb meg­ha­tá­ro­zá­sa cél­já­ból – tár­gya­lás tar­tá­sát, és bizo­nyí­tás fel­vé­te­lét indít­vá­nyoz­ta a Pécsi Ítélőtáblán.