Főoldal » Hírek » Másodfokon súlyosabb büntetés a kiskorú rokonát agyonverő vádlottal szemben - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a szek­szár­di fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki kis­ko­rú roko­nát bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel megölte.

2019. már­ci­u­sá­ban az akkor 20 éves vád­lott 6 éves uno­ka­test­vé­ré­vel sétál­ni indult. Együtt gya­lo­gol­tak egy patak töl­té­sén veze­tő úton, ami­kor a vád­lott sze­xu­á­lis indít­ta­tás­ból bán­tal­maz­ni kezd­te, majd egy éles kővel több­ször nagy erő­vel meg­ütöt­te a kis­lányt.  A súlyo­san sérült sér­tet­tet – cse­lek­mé­nyé­nek lep­le­zé­se cél­já­ból – a patak­me­der­be von­szol­ta, majd haza­ment. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elhunyt.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, vala­mint – egy koráb­ban elkö­ve­tett, de ugyan­ezen eljá­rás­ban elbí­rált bűn­cse­lek­mény­re is tekin­tet­tel - lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt mond­ta ki bűnös­nek. Ezért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 20 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta, és a vád­lott bün­te­té­sét – az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve – 21 év 11 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyosította.