Főoldal » Archív » Mások adatainak felhasználásával csaltak - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik egy mobil­szol­gál­ta­tó­tól csal­tak ki tele­fo­no­kat más sze­mé­lyek ada­ta­i­nak felhasználásával.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2017-ben elha­tá­roz­ták, hogy egy mobil­szol­gál­ta­tót más sze­mé­lyek nevé­re szóló elő­fi­ze­té­si szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­vel tévesz­te­nek meg, majd az átvett nagy­ér­té­kű tele­fo­no­kat tovább érté­ke­sí­tik, mely­ből meg­él­he­té­sü­ket fedezik.

A két vád­lott a szol­gál­ta­tó­val tele­fo­non vagy online websho­pon keresz­tül vette fel a kap­cso­la­tot, hogy az elő­fi­ze­tői szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­vel ked­vez­mé­nyes árú, de ugyan­ak­kor nagy­ér­té­kű mobil­te­le­fo­nok­hoz jus­sa­nak, melye­ket az átvé­telt köve­tő­en nyom­ban érté­ke­sí­tet­tek. A tele­fo­nok tény­le­ges keres­ke­del­mi árát, vala­mint a tele­fo­nok­hoz kiosz­tott SIM-kártyával gene­rált hívás­for­gal­ma­zá­sok után kelet­ke­zett díjat már a szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­nek idő­pont­já­ban sem állt szán­dé­kuk­ban megfizetni.

A szol­gál­ta­tó­nál a meg­ren­de­lé­sek folya­ma­ta online, illet­ve tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­to­kon keresz­tül tör­tént, mely­nek során a szer­ző­dés­kö­tés­hez szük­sé­ges az elő­fi­ze­tők ada­ta­i­nak a meg­adá­sa. Emel­lett a meg­ren­delt tele­fon­ké­szü­lék átvé­te­le érde­ké­ben szál­lí­tá­si címet, illet­ve kap­cso­lat­tar­tó tele­fon­szá­mot kel­lett megadni.

A két vád­lott a valót­lan tar­tal­mú hamis elő­fi­ze­tői szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­hez szük­sé­ges léte­ző sze­mé­lye­ket az isme­rő­si körük­ből válasz­tot­ták ki, akik­nek ada­ta­it haszon­szer­zé­si cél­ból, jogo­su­lat­la­nul sze­rez­ték meg. Emel­lett több sér­tett ada­ta­i­hoz isme­ret­len módon jutot­tak hozzá. A vád­lot­tak 2017 decem­be­re és 2018 feb­ru­ár­ja között össze­sen több, mint három­mil­lió forint kárt okoz­tak a tele­fon­szol­gál­ta­tó­nak azál­tal, hogy a nagy­ér­té­kű tele­fo­no­kat a szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se után érté­ke­sí­tet­ték és azok árát, illet­ve a gene­rált hívá­sok díját nem fizet­ték meg.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy­től öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.