Főoldal » Archív » Mások farzsebének tartalmára volt kíváncsi a fiatalkorú rabló Gyöngyösön

Tavaly ősszel több fia­talt is kira­bolt Gyön­gyös bel­vá­ro­sá­ban egy 18. élet­évét akkor még be nem töl­tött fiú, aki­nek az utol­só bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez tár­sai is segít­sé­get nyúj­tot­tak. Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt az ismert­té vált elkö­ve­tők­kel szem­ben.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2016. szep­tem­ber 23-án este Gyön­gyö­sön, a zene­is­ko­lá­val szem­köz­ti jár­da­sza­ka­szon ész­re­vett két kis­ko­rút, aki­ket követ­ni kez­dett, majd néhány lépés meg­té­te­le után egyi­kük far­zse­bé­ből kirán­tot­ta az ott tar­tott tár­cát, ami­vel elsza­ladt. A két fiú üldö­ző­be vette a zseb­tol­vajt, miköz­ben meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel és kia­bál­va kér­ték, hogy leg­alább a hozzá került ira­to­kat adja vissza. Ami­kor utol­ér­ték, egyi­kük meg­pró­bál­ta vissza­ven­ni a pénz­tár­cát, de az elkö­ve­tő ellen­állt, és azért, hogy meg­tart­sa az ira­tok mel­lett talált 500 forin­tot, ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd a tár­cát eldob­va elfu­tott a hely­szín­ről.

Néhány nap­pal később, októ­ber 4-én dél­után ismét Gyön­gyös egyik utcá­ján csa­var­gott a vád­lott. Ekkor fel­fi­gyelt egy egye­dül arra sétá­ló fiúra, mellé sze­gő­dött és folya­ma­to­san pénzt kért tőle, de nem kapott, mivel a sér­tett azt állí­tot­ta, hogy nincs nála kész­pénz. A vád­lott erre erő­sza­kos­sá vált, előbb meg­kér­dez­te, hogy ha nincs pénze, akkor mi dudo­ro­dik a far­zse­bé­ben, majd fel­szó­lí­tot­ta, hogy mutas­sa meg a tár­cá­ját, külön­ben „szét­üti a fejét”. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a kis­ko­rú aprót vett elő, de a vád­lott közöl­te vele, hogy „nem lesz elég nekem 200-as, adjál egy ezrest!” Végül 500 Ft-ot sike­rült sze­rez­nie a meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­től.

2016. októ­ber 31-én kora haj­nal­ban a vád­lott és két társa Gyön­gyös bel­vá­ro­sá­ban, a Bará­tok terén rabolt ki egy arra járót, akit hár­man körbe vet­tek, meg­fe­nye­get­tek, majd elvet­ték a tele­fon­ját és 2.700 Ft kész­pén­zét.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat két rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel és egy rend­be­li cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az utol­só­ként elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt vele együtt meg­va­ló­sí­tó, ismert­té vált - koráb­ban ugyan­ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt már elkö­ve­tő, bün­te­tett elő­éle­tű – fel­nőtt korú társa ellen ugyan­csak cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te a vád. Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mind­két - jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.