Főoldal » Hírek » Másolt autódiagnosztikai szoftverekkel üzletelt- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó szer­zői jog meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­tes por­tá­lo­kon enge­dély nél­kül másolt autó­di­ag­nosz­ti­kai szoft­ve­re­ket és esz­kö­zö­ket érté­ke­sí­tett, amellyel 19 jog­tu­laj­do­nos­nak össze­sen 93 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi férfi 2015-től a 2019 janu­ár­já­ban tör­tént elfo­gá­sá­ig folya­ma­to­san több inter­ne­tes por­tá­lon enge­dély nél­kül több­szö­rö­zött autó­di­ag­nosz­ti­kai szoft­ve­re­ket és esz­kö­zö­ket érté­ke­sí­tett. A meg­ren­de­lé­se­ket több­nyi­re pos­tán küld­te meg, ese­ten­ként azon­ban a vevői szá­mí­tó­gé­pé­re a nem jog­tisz­ta, másolt prog­ra­mok fel­te­le­pí­té­sét is elvégezte.

A vád­lott laká­sán, továb­bá a vevők­nél szer­te az ország­ban mint­egy 120 hely­szí­nen meg­tar­tott kuta­tás során a NAV dél-alföldi nyo­mo­zói a jogo­su­lat­la­nul fel­hasz­nált prog­ra­mo­kat tar­tal­ma­zó szá­mí­tó­gé­pe­ket és adat­hor­do­zó­kat lefoglalták.

A vád­lott 19 jog­tu­laj­do­nos­nak össze­sen több mint 93 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott. Ennek meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a sér­tet­tek a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be, amely­nek biz­to­sí­tá­sá­ra a nyo­mo­zás során a férfi ingat­la­na, sze­mély­gép­ko­csi­ja, vala­mint a tőle lefog­lalt 6 mil­lió forint kész­pénz zár alá került.

Az ügyész­ség a fér­fit külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó szer­zői jog meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a sér­tet­tek kár­igé­nyé­nek meg­íté­lé­sét, továb­bá a hami­sí­tott szoft­ve­rek és beren­de­zé­sek elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.