Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Másra költötte az önkormányzat számlájára érkező pénzt – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A sport­te­lep fel­újí­tá­sá­val kap­cso­la­tos vissza­élé­sek miatt vádat emelt az ügyész­ség egy Heves vár­me­gyei köz­ség koráb­bi veze­tő­je ellen.

A mint­egy ezer lako­sú falu önkor­mány­za­ta 2017-ben része­sült 20.000.000 forint vissza nem térí­ten­dő költ­ség­ve­té­si támo­ga­tás­ban, melyet a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um pályá­zat alap­ján folyó­sí­tott a helyi sport­te­lep fej­lesz­té­sé­re. A Támo­ga­tói Okirat sze­rint a beru­há­zást a 2018. év végé­ig kel­lett volna kivi­te­lez­ni, azon­ban erre a mai napig nem került sor teljeskörűen.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az akko­ri pol­gár­mes­ter az önkor­mány­za­ti szám­lá­ra érke­zett pénz 90%-át 2017 decem­be­re és 2018 feb­ru­ár­ja között az igény­lés­ben meg­je­lölt, meg­ha­tá­ro­zott cél­tól elté­rő­en hasz­nál­ta fel, azt az önkor­mány­zat más jel­le­gű kiadá­sa­i­ra for­dí­tot­ta, majd vissza­he­lyez­te a számlára.

A sport­pá­lya fel­újí­tá­sá­ra csak ezt köve­tő­en kötött szer­ző­dést egy vál­lal­ko­zó­val. A szer­ző­dés­ben a tel­je­sí­té­si határ­időt 2018. decem­ber 21. nap­já­ban hatá­roz­ták meg, de a mun­kát a vál­lal­ko­zó nem végez­te el határ­idő­re. Tart­va attól, hogy emi­att a támo­ga­tá­si össze­get vissza kell fizet­ni, a pol­gár­mes­ter a képviselő-testülettel egy olyan hatá­ro­za­tot sza­vaz­ta­tott meg, mely sze­rint az önkor­mány­zat kifi­ze­ti a húsz­mil­lió forin­tot a vál­lal­ko­zó­nak azzal, hogy az a beru­há­zás hiá­nyos­sá­ga­it leg­ké­sőbb 2019 tava­szá­ig köte­les pótol­ni. Ezzel egy­ide­jű­leg a vád­lott valót­lan tar­tal­mú tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­si, és műsza­ki átadás-átvételi jegy­ző­köny­vet írt alá, melyek sze­rint a beru­há­zás már elké­szült. Végül azon­ban fény derült a csa­lás­ra, így az önkor­mány­zat­nak 2022 tava­szán mégis vissza kel­lett fizet­nie a támo­ga­tás tel­jes össze­gét a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um számlájára.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz­esz­kö­zök­kel kap­cso­lat­ban elő­írt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­vel vádol­ja a volt pol­gár­mes­tert, aki­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben részt vevő bűn­se­gé­dek ese­té­ben a vád­ha­tó­ság az eljá­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről hozott határozatot.

A fotót a sport­pá­lyá­ról a rend­őr­ség készí­tet­te a nyo­mo­zás során.

a sportpálya két focikapuval