Főoldal » Hírek » Maszkot viselő, késsel fenyegetőző rabló ébresztette az idős asszonyt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint 2021. ápri­lis 19-én haj­nal­ban Izsá­kon maszk­ban és kés­sel 12.000 forin­tot rabolt egy idős asszonytól.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. ápri­lis 19-én haj­nal­ban feke­te maszk­ban és kés­sel elment egy izsá­ki ház­hoz. A bejá­ra­ti ajtó üve­gét betör­te és a nyí­lá­son át benyúlt, majd a kulccsal kinyi­tot­ta az ajtót, és bement a házba.

A vád­lott fel­kap­csol­ta a vil­lanyt, a szek­ré­nyek ajta­ja­it és fiók­ja­it kihúz­ta, pénz után kuta­tott, de nem talált. A ház­ban egy 78 éves asszony élt egye­dül, aki a szo­bá­já­ban aludt. A masz­kot vise­lő férfi a kést a sér­tett felé tar­tot­ta, fel­éb­resz­tet­te az idős asszonyt és a pénz­tár­cá­ját köve­tel­te tőle.

A sér­tett meg­ijedt, ezért közöl­te a vád­lot­tal, hogy a tár­cá­ja az összes pén­zé­vel a kony­há­ban van. Fel­kelt az ágy­ból, majd a kony­há­ban a tás­ká­já­ból elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, kivett egy tíz­ez­rest, amit a vád­lott – miköz­ben a kést a sér­tett felé tar­tot­ta – elvett tőle. A rabló azon­ban keve­sell­te a zsák­mányt és több pénzt köve­telt. Erre a sér­tett közöl­te, hogy ha meg­öli, akkor sem tud több pénzt adni, mert ez az összes pénze.

A vád­lott ekkor a kést tovább­ra is a sér­tett­re sze­gez­te, a másik kezé­vel kikap­ta az asszony kezé­ből a tár­cát és az abban lévő 2000 forint össze­gű apró­pénzt az egyik szék­re öntöt­te és eltet­te. A vád­lott ezután tovább fenye­ge­tő­zött a kés­sel, de a sér­tett nem tudott több pénzt adni, ezért a rabló elhagy­ta a hely­színt. A kis­kő­rö­si rend­őrök a vád­lot­tat még aznap elfogták.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­tén kívül magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy 12.000 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.