Főoldal » Archív » Maximális büntetést igényel a kettős gyilkosság

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az ún. tata­bá­nyai ket­tős haj­lék­ta­lan gyil­kos­ság ügy­ben az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozza.

Mint ismert, a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2018. szep­tem­ber 7-én meg­ho­zott íté­le­té­ben a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat a 2017. ápri­lis 30-án külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és 2 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 13 év 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott éjsza­ka haza­fe­lé menet koráb­bi konf­lik­tu­sa miatt fel­éb­resz­tet­te a busz­meg­ál­ló­ban beta­ka­róz­va alvó egyik haj­lék­ta­lant, akit némi szó­vál­tás után több­ször ököl­lel, nagy erő­vel fején meg­ütött, majd nagy erő­vel fején, tes­tén rug­dalt, aztán meg­ta­po­sott, végül a hely­szí­nen éle­tét vesz­tő sér­tet­től elvet­te a tás­ká­ját és mobiltelefonját.

A fia­tal­ko­rú vád­lott ugyan­az­nap éjjel az egyik padon alvó másik haj­lék­ta­lant is fel­kel­tet­te, akit szin­tén némi szó­vál­tás után közel azo­nos módon bán­tal­ma­zott, meg­ölt, s aki­től aztán elvet­te a cipőit.

Az első­fo­kú ügyész az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért, a lehe­tő leg­hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés – ami a fia­tal­ko­rú vád­lott ese­té­ben tizen­öt év – kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a másod­fo­kú ügyész­ség fenntartott.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, azon­ban a több­szö­rö­sen minő­sü­lő élet elle­ni bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlya, az ölési cse­lek­mé­nyek bru­ta­li­tá­sa, a cse­lek­mé­nyek után tanú­sí­tott tel­jes közöny pél­da­ér­té­kű, kivé­te­les, a leg­szi­go­rúbb bün­te­tés kisza­bá­sát indokolja.