Főoldal » Archív » Mázsás járdalap okozta egy gyermek halálát Szentdomonkoson

A bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ért fele­lős fia­tal­ko­rú­val szem­ben a Heves Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A 15 éves vád­lott nem csu­pán távo­li roko­na, hanem barát­ja is volt a 11 éves sér­tett­nek, aki­vel annak halá­la előtt napon­ta talál­ko­zott, tekint­ve, hogy mind­ket­ten ugyan abban a falu­ban laktak.

2016. júni­us 27-én - egy hét­fői napon - a két fiú dél­előtt együtt ját­szott a sér­tett laká­sán, ahon­nan aztán egy másik gyer­mek­ko­rú tár­suk­kal együtt, hár­mas­ban indul­tak a köz­ség­be ebé­del­ni. Eköz­ben a Hós­tya utcá­ban halad­tak, ahol a csa­pa­dék­víz elve­ze­tő árkot 50x100x10 cm mére­tű, tég­la­test alakú, kb. 126 kg töme­gű vas­be­ton lapok fed­ték, melyek egy­ben jár­da­ként is szol­gál­tak. Ami­kor egy vil­lany­osz­lop köze­lé­be értek, a sér­tett azt kérte, hogy áll­ja­nak meg, mert sze­ret­né az egyik jár­da­lap alat­ti üreg­ből elő­ven­ni azt a doboz ciga­ret­tát, amit koráb­ban oda rej­tett. Ennek meg­könnyí­té­se érde­ké­ben a vád­lott - hátul­ról meg­ra­gad­va - csak­nem füg­gő­le­ges hely­zet­be emel­te az egyik beton fedő­la­pot, a másik két fiú pedig elkezd­te keres­ni a ciga­ret­tát. Mivel nem talál­ták, a sér­tett meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy inkább ő nyúl­jon be az utca felől a dobozt rejtő lyuk­ba, mert hosszabb a keze. A fia­tal­ko­rú ezért áten­ged­te a beton­lap tar­tá­sát a har­ma­dik, 14 év alat­ti élet­ko­rú fiú­nak, aki azt szem­ből, két kéz­zel igye­ke­zett meg­tá­masz­ta­ni, fizi­kai erőn­lé­te miatt azon­ban ezt csak rövid ideig bírta. A gyer­mek végül a vas­be­ton jár­da­la­pot elen­ged­te, amely ekkor az árok­ban gug­go­ló sér­tett­re rázu­hant, és heveny agy­bé­nu­lás­hoz veze­tő kopo­nya­ala­pi törést oko­zott neki.

A fiú azon­nal elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét és össze­csuk­lott az árok­ban, melyet ész­lel­ve a tár­sai segít­sé­get hív­tak. Ez hama­ro­san meg is érke­zett, de a sérült éle­tét a hosszan tartó, több­szö­ri újra­élesz­té­si kísér­le­tek elle­né­re sem tud­ták meg­men­te­ni sem a men­tő­szol­gá­lat dol­go­zói, sem a hely­szín­re siető orvosok.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a beton­lap meg­tar­tá­sát a tár­sá­ra bízó fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben. A jár­da­la­pot a sér­tett­re ejtő gyer­mek az élet­ko­ra miatt nem büntethető.