Főoldal » Hírek » Meccsen garázdálkodtak - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 31 éves magyar és egy 28 éves kül­föl­di szur­ko­ló egy tavaly júni­u­si meccsen, elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en dula­ko­dott egy­más­sal a néző­té­ren. Az ügyész­ség mind­két fér­fit nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság­gal vádolja.

A vád­irat sze­rint a 31 éves magyar férfi 2021. júni­us 27-én a Pus­kás Ferenc Sta­di­on­ban, az UEFA Lab­da­rú­gó Európa-bajnokság Hollandia-Csehország fut­ball­mér­kő­zé­sen szó­lal­ko­zott össze két másik, orosz állam­pol­gár­sá­gú szur­ko­ló­val, ez utób­bi­ak koráb­bi, rend­za­va­ró visel­ke­dé­se miatt. A szó­vál­tás során a 31 éves magyar férfi egy sor­ral elő­rébb lépett, majd ellök­te az egyik kül­föl­dit, aki ennek követ­kez­té­ben elvesz­tet­te egyen­sú­lyát, majd átesett a mögöt­te lévő szék­so­ron. Ezt látva, a 28 éves orosz állam­pol­gár­sá­gú vád­lott nagy erő­vel meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a magyar szur­ko­lót, aki azon­ban elha­jolt az ütés elől, így az nem érte el. Ezután az orosz férfi meg­pró­bál­ta elkap­ni a magyar szur­ko­ló lábát, aki viszont ezt úgy hárí­tot­ta el, hogy több­ször felé rúgott, majd meg is lökte az orosz fér­fit, aki ennek hatá­sá­ra ugyan­csak elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, és átesett a mögöt­te lévő széksoron.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést; a vád­lot­tak­kal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá tilt­sa el őket az UEFA ver­seny­rend­sze­ré­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sek látogatásától.

A fel­vé­te­len a garáz­da­ság látható.