Főoldal » Hírek » Még a rendőri intézkedés során is megütötte a társát a férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott koráb­bi visel­ke­dé­se miatt kel­lett kihív­ni a rend­őrö­ket, de még az intéz­ke­dés köz­ben is meg­ütöt­te barátját.

A vád sze­rint a 28 éves ter­helt és a 26 éves sér­tett bará­tok vol­tak, és 2020 máju­sá­ban közö­sen nagy mennyi­sé­gű nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szert vet­tek be a sér­tett által hasz­nált albérletben.

A vád­lott le is feküdt pihen­ni, azon­ban a sér­tett nem hagy­ta békén, pisz­kál­ta, beszólt neki, ezért a ter­helt két­szer, ököl­lel meg­ütöt­te és meg is akar­ta rúgni, de ebben a szin­tén a lakás­ban tar­tóz­ko­dó isme­rő­se­ik megakadályozták.

A sér­tett el is rohant a lakás­ból és őt követ­te a többi ott tar­tóz­ko­dó is, csak a ter­helt maradt egye­dül az ingat­lan­ban, aki ide­ges­sé­gé­ben törni-zúzni kez­dett, több beren­de­zé­si tár­gyat is meg­ron­gált, mellyel 114.000 Ft kárt okozott.

A sér­tett idő­köz­ben kihív­ta a rend­őrö­ket, akik az utcán, egy­más­tól távol hall­gat­ták meg a sér­tet­tet és a vád­lot­tat is. A sér­tett még ekkor is pro­vo­kál­ta a ter­hel­tet, aki hir­te­len elfu­tott a rend­őrök mel­lett, egy­szer ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de a rend­őrök utolérték.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett arc­csont­ja eltört.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső, más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben súlyos testi sér­tés és ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján vele szem­ben hat év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.