Főoldal » Hírek » Meg akarta fojtani a feleségét- a Pest Megyei Főügyészség vádat emelt ellene

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki meg akar­ta foj­ta­ni a fele­sé­gét, mert az el akart tőle válni.

A vád­irat sze­rint a Gyöm­rőn élő férfi és a nő egy ideje már elhi­de­gült egy­más­tól, több­ször vesze­ked­tek is. A nő 2018. év végén közöl­te, hogy el akar válni, de a férfi ezt nem vette komolyan.

A nő azon­ban ügy­véd­nél is volt emi­att és erről a fér­jé­nek is beszá­molt, s ezen össze­szó­lal­koz­tak. A szó­vál­tás során a férfi a nőhöz lépett, két kezét a nya­ká­ra tette, majd azt szo­rí­ta­ni kezd­te, amíg a nő el nem veszí­tet­te esz­mé­le­tét. Az elalélt nőt azután elengedte.

Ami­kor a nő magá­hoz tért kihív­ta a rend­őr­sé­get, majd az intéz­ke­dés után egy isme­rő­se szál­lí­tot­ta kórházba.

A foj­to­ga­tás követ­kez­té­ben a nő nya­kán kelet­kez­tek sérü­lé­sek, így pajzs­por­ca felső nyúl­vá­nya is eltö­rött, amely nála köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett. Csak a vélet­len­nek és a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás­nak volt köszön­he­tő, hogy a nő nem halt meg.

A férfi ezután ugyan elhagy­ta a házat, de nem hagyott fel a nő zak­la­tá­sá­val. Ott­ho­ná­ban is több­ször kap­cso­lat­ba pró­bált vele lépni – alkal­man­ként agresszí­ven – és isme­rő­se­it is folya­ma­to­san keres­te miatta.

Ezen kívül a nőről egy sze­xu­á­lis tar­tal­mú fotó­mon­tázst készí­tett, s azt a nő egyik mun­ka­he­lyé­nek közös­sé­gi olda­lá­ra is elküldte.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, zak­la­tás vét­sé­ge és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.