Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Meg akarta ölni a korábban vele szemben intézkedő rendőrt – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, vala­mint ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te a vád egy férfi ellen, aki a rend­őrök bán­tal­ma­zá­sá­ra és egy rend­őr zász­lós meg­ölé­sé­re készült.

A vád sze­rint a rend­őrök 2024 janu­ár­já­ban egy bor­so­di tele­pü­lé­sen intéz­ked­tek egy helyi fér­fi­val szem­ben, aki­vel közöl­ték, hogy ittas jár­mű­ve­ze­tés gya­nú­ja miatt elő­ál­lít­ják a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. A férfi meg­ve­rés­sel fenye­get­te meg a rend­őr zász­lóst, aki meg­bi­lin­csel­te. A ter­helt ezt köve­tő­en sem hagyott fel agresszív maga­tar­tá­sá­val, és a bán­tal­ma­zás­ra vonat­ko­zó fenye­ge­té­se­ken túl­me­nő­en több­ször azt is kije­len­tet­te, hogy meg­öli, vagy meg­öle­ti a rend­őrt, illet­ve leköp­te a hiva­ta­los személyt. 

A férfi sza­ba­don enge­dé­sét köve­tő­en sem tett le a rend­őrök ellen ter­ve­zett retor­zi­ó­ról. A vád­lott több isme­rő­sé­nek beszá­molt arról, hogy a rend­őrök bán­tal­ma­zá­sá­ra és a rend­őr zász­lós meg­ölé­sé­re készül. Ez utób­bi szán­dé­kát rész­le­te­sen is kifej­tet­te, közöl­te a terve vég­re­haj­tá­sá­nak helyét és módját.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak vala­mint ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Törvényszéken.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban – az elkö­ve­tés után hóna­po­kig letar­tóz­ta­tás­ban, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő közép­ko­rú férfi ellen – sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben fotó­val, vide­ó­val kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/a-korabban-vele-szemben-intezkedo-rendor-megolesere-keszult-egy-borsodi-ferfi-fotoval-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.