Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Meg akarta ölni a válófélben lévő feleségét – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te és zak­la­tás miatt emelt vádat egy 40 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő zak­lat­ta, majd kés­sel támadt váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­re, annak munkahelyén.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és fele­sé­ge 2020 tava­szán kötöt­tek házas­sá­got. A ter­helt a házas­ság ele­jén kül­föl­dön dol­go­zott, ahon­nan 2021 őszén jött haza Magyar­or­szág­ra, és ezt köve­tő­en a házas­ság meg­rom­lott, majd 2022 nya­rán különköltöztek.

Ezt köve­tő­en a vád­lott több­ször halá­lo­san meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, aki a bíró­ság­tól távol­tar­tást kért fér­jé­vel szem­ben. A bíró­ság elren­del­te a távol­tar­tást 2022 szep­tem­be­ré­ben, de a férj már a vég­zés meg­ho­za­ta­la nap­ján meg­je­lent a sér­tett­nél, akit szi­dal­ma­zott, meg­ölés­sel fenye­get­te, emi­att ki kel­lett hívni a rend­őr­sé­get, akik bilincs­ben vit­ték el a ter­hel­tet a helyszínről.

A ter­helt tovább­ra sem nyu­go­dott bele a történtekbe- A férfi 2023 janu­ár­já­ban, dél­előtt meg­je­lent a sér­tett győri mun­ka­he­lyén, hogy ira­to­kat kér­jen tőle, majd egy rövid szó­vál­tást köve­tő­en távo­zott. Ezután a vád­lott dél körül, itta­san vissza­tért váló­fél­ben lévő fele­sé­ge mun­ka­he­lyé­re, az ott lévő ven­dé­get „itt most csú­nya dol­gok fog­nak tör­tén­ni!” fel­ki­ál­tás­sal elza­var­ta, majd elő­vett egy 7 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és a sér­tett­re támadt. A nő kime­ne­kült az utcá­ra, de a vád­lott követ­te, a föld­re lökte és leg­alább három­szor a sér­tett nyaka irá­nyá­ba szúrt, és több­ször megütötte.

Járó­ke­lők siet­tek az áldo­zat segít­sé­gé­re, ők rán­gat­ták le róla a vád­lot­tat. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt végül a fején és a kezén szen­ve­dett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérüléseket.

A kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló ter­helt ellen az ügyész­ség ember­ölés kísér­le­te és zak­la­tás miatt emelt vádat, és – egye­bek mel­lett – arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek beis­me­ré­se ese­tén a vád­lot­tal szem­ben 7 év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.