Főoldal » Archív » Még amputálásra is hivatkoztak, csak hogy fizessen a megtévesztett férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő nővel és fér­fi­vel szem­ben, akik valót­lan­sá­go­kat állít­va csal­tak ki pénzt a sértettől.

Az élet­tár­sak koráb­bi esz­ter­go­mi mun­ka­he­lyük­ről ismer­ték a sér­tett fér­fit, aki­ről tud­ták, hogy egye­dül­ál­ló, de sze­ret­ne pár­kap­cso­lat­ban élni, ezért elha­tá­roz­ták, hogy a bizal­má­ba fér­kőz­nek, majd a jóhi­sze­mű­sé­gét kihasz­nál­va tőle pénzt csal­nak ki.

A pár ennek meg­fe­le­lő­en az egyik inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon álné­ven, más nő fény­ké­pét fel­hasz­nál­va hozott létre közö­sen hamis pro­filt, majd leve­lez­ni kezd­tek a fér­fi­vel, aki­nek ked­ves, sze­mé­lyes hang­vé­te­lű üze­ne­tek­kel sze­rel­mi kap­cso­la­tot ígér­tek, azon­ban a meg­be­szélt talál­ko­zó­kat az utol­só pil­la­nat­ban min­dig lemondták.

2015. feb­ru­ár és 2016. május között a kamu pro­fi­lon keresz­tül azt hazud­ták a sér­tett­nek, hogy a nő elhagy­ta a pénz­tár­cá­ját és az ira­ta­it, ezért azok pót­lá­sá­hoz pénz­re van szük­sé­ge, bal­ese­tet szen­ve­dett, és egy fer­tő­zés miatt ampu­tál­ni kel­lett a kezét, így nem tud dol­goz­ni, az édes­any­ja agy­vér­zést kapott, a kór­há­zi keze­lé­se sokba került, továb­bá egyik köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja teme­té­sé­re kel­le­ne pénz. A meg­té­vesz­tett férfi mind­ezt elhit­te, és több alka­lom­mal, össze­sen 905.000,- forin­tot utalt át az elkö­ve­tők által meg­adott bankszámlára.

A járá­si ügyész­ség a beis­me­rő val­lo­mást tett elkö­ve­tők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, és azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy térít­sék meg a sér­tett kárát.