Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Még március előtt négy helyre tört be a visszaeső férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt - őri­zet­be­vé­te­le alatt - gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az 54 éves len­gyel­tó­ti fér­fit, aki soro­za­tos lopá­sok­kal indí­tot­ta a 2021-es évet.

A több­szö­rö­sen bűn­tet­tet elő­éle­tű vád­lott 2021 janu­ár ele­jén egy len­gyel­tó­ti por­tá­ra ment be, ahon­nan egy kerék­párt és egy cent­ri­fu­gát lopott, a sér­tett azon­ban ész­re­vet­te és fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy a dol­go­kat adja vissza. Erre azon­ban a vád­lott nem volt haj­lan­dó, ezért a fonyó­di rend­őrök­nek kel­lett intézkedniük.

A vád­lott ezután feb­ru­ár­ban lopott megint, ekkor előbb egy sze­me­tes kukát, majd egy gyer­me­kek­nek gyár­tott qua­dot tulaj­do­ní­tott el, azon­ban ahogy tolta haza­fe­lé a jár­mű­vet, a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei újra elfog­ták. A vád­lott utol­só­ként egy len­gyel­tó­ti ingat­lan gará­zsá­ba lopó­zott be, ahol egy akku­mu­lá­tort zsák­má­nyolt, az eset más­nap­ján azon­ban a fonyó­di nyo­mo­zók őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­től a lopott holmi is megkerült.

Az őri­zet­be véte­lé­től szá­mít­va 72 órán belül a fonyó­di ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit, aki­vel szem­ben a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság – a vád­dal egye­ző tény­ál­lás mel­lett – 3 év 10 hónap fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, és a fel­té­te­les sza­bad­ság lehe­tő­sé­gé­ből is kizárta.

A vád­lott az íté­let kihir­de­té­se során szit­ko­zód­va fejez­te ki a nem­tet­szé­sét a bíró­ság dön­té­sé­vel szem­ben, majd meg­ve­re­tés­sel fenye­get­te meg a vádat kép­vi­se­lő alügyészt, mert indít­ványt tett a letartóztatására.

A fény­ké­pek a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­je során készültek.