Főoldal » Archív » „Meg vannak számlálva a napjaid” - fenyegető üzenetekkel zaklatta a nőt, mert terhelő vallomást tett rá

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki sms-ben és közös­sé­gi olda­lon kül­dött üze­ne­tek­ben meg­fe­nye­get­te nőis­me­rő­sét, mert egy nyo­mo­zás során tanú­ként ter­he­lő val­lo­mást tett rá.

A 39 éves román állam­pol­gár­sá­gú, Kecs­ke­mé­ten élő férfi 2016 augusz­tu­sá­ban ami­at­ti fel­há­bo­ro­dá­sá­ban, hogy a sér­tett nő rá és a sér­tett volt élet­tár­sá­ra tanú­ként ter­he­lő val­lo­mást tett egy nyo­mo­zás során, fenye­ge­tő üze­ne­te­ket kül­dött nőis­me­rő­sé­nek sms-ben és az egyik közös­sé­gi oldalon.

Ezek­ben az üze­ne­tek­ben, amik sze­rint „meg van­nak szám­lál­va a nap­ja­id”, „te ezt a kihall­ga­tást már nem fogod meg­ér­ni”, „figyelj oda, merre jársz, mert meg­fo­gunk, az az utol­só napod lesz”, a vád­lott a nő éle­té­nek kiol­tá­sát helyez­te kilá­tás­ba. Nem­csak a nő tele­fon­já­ra, hanem neki címez­ve, a nő akko­ri élet­tár­sa tele­fon­já­ra is kül­dött üzenetet.

Ráadá­sul a vád­lott a fenye­ge­tő üze­ne­tek elkül­dé­sé­vel egy idő­ben két­szer is, 2016. augusz­tus 12-én késő este, majd más­nap dél­után meg­je­lent a sér­tett jak­ab­szál­lá­si tanyá­já­nál. Ekkor nem szólt ugyan a nőhöz, de meg­je­le­né­sét a sér­tett az ezt meg­elő­ző­en kül­dött fenye­ge­té­sek tük­ré­ben önma­gá­ban fenye­ge­tés­ként élte meg.

Ezt köve­tő­en a nő letil­tat­ta a vád­lott tele­fon­szá­mát és a közös­sé­gi olda­lon lévő profilját.

Az ügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely a több­szö­rös, külö­nös vissza­esők­re vonat­ko­zó spe­ci­á­lis sza­bá­lyok miatt 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt és arra, hogy tilt­sák el a köz­ügyek gyakorlásától.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.